REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO CENTRUM HANDLOWEGO RYWAL

I. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking prowadzony przez INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1 jest parkingiem niestrzeżonym płatnym.
 2. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników administracji CH RYWAL, ochronę budynku, jak i system kamer, a nagrania są archiwizowane.
 3. Cennik i regulamin dostępne są w administracji CH RYWAL, jak i przy wjeździe na parking, dodatkowo cennik jest wywieszony obok kas parkingowych. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.rywalbp.pl
 4. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (tj. osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z parkingu lub właściciel pojazdu).
 5. Poprzez wjazd na teren parkingu (tj. z chwilą pobrania biletu parkingowego) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego pomiędzy Użytkownikiem a INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie”. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z parkingu.
 6. INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu lub otwarciu parkingu w ustalonych przez siebie terminach, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania.

II. WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

 1. Każdy Użytkownik pojazdu, wjeżdżając na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Do używania miejsca parkingowego uprawnia bilet opłaty parkingowej.
 3. Posiadacz biletu, który przekroczy czas parkowania, do jakiego uprawnia go bilet, obowiązany jest dokonać opłaty wg obowiązującego i wywieszonego cennika zatwierdzonego przez INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1 w automatach parkingowych umieszczonych na terenie parkingu CH RYWAL.
 4. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca w systemie godzinowym za pobraniem biletu parkingowego.

III. CENA I CZAS PARKOWANIA

 1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe.
 2. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.
 3. INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1 uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z parkingu danym pojazdem.
 4. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie parkingowej umieszczonej na terenie parkingu CH RYWAL.
 5. Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1

INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie wydzielonym do parkowania. INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, a także za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe lub stanowiących jego wyposażenie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie CH RYWAL osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika administracji CH RYWAL o danym zdarzeniu i złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.

VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu, INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1 jest uprawniona do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.
 2. Wielokrotne nieprzestrzeganie przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji, celem podjęcia czynności służbowych. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników administracji CH RYWAL oraz pracowników ochrony parkingu. Odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu drogowego.
 3. INBAP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. 1 jest upoważniona do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. Maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdów wjeżdżających na teren parkingu nie może przekraczać 2 (dwóch) metrów.
 5. W sytuacji, gdy Użytkownik pobierze bilet, a nie będzie w stanie znaleźć wyznaczonego miejsca postojowego, zmuszony jest do niezwłocznego opuszczenia parkingu.

VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Parking oznaczony jest jako strefa ruchu, obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, tj. z późniejszymi zmianami).
 2. Na terenie parkingu obowiązuje max. prędkość do 10 km/h.
 3. Na terenie parkingu zabronione jest: palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu; magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie; tankowanie pojazdów; pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem; parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami; przebywanie osób nieupoważnionych; przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;
 4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

VIII. FAKTURY

INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. wydaje Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie Użytkowników w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesłana na podany adres, po złożeniu oświadczenia przez Użytkownika, upoważniającego INBAP NIERUCHOMOŚCI 1 sp. z o.o. do wysłania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IX. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Administracja Centrum Handlowego RYWAL, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadku problemów związanych z opuszczeniem parkingu proszę o kontakt pod nr tel. 502 322 245 od godz. 7.00 do godz. 22.00 (pon.- sob.) oraz od godz. 8.00 do godz. 19.00 (niedz.).

Administracja Centrum Handlowego RYWAL

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY – CENNIK


1-3 godz. – bezpłatnie

4 godz. – 3 zł

5 godz. – 4 zł

Każda następna godzina – 5 zł

Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł