Spędź z nami Walentynki!

REGULAMIN KONKURSU „WALENTYNKOWA HISTORIA”

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “Walentynkowa historia”.

2.    Organizatorem Konkursu jest firma Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 83, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej pod numerem 7259, REGON 030211854, NIP 537-157-27-62 zwana dalej „Organizatorem”.

3.    Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5.    Konkurs trwa od 7.02.2013 roku do 13.02.2013 do godz. 15:00 roku (Okres Konkursu). Ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2013 po godzinie 17.00 w CH Rywal, ul. Brzeska 27, Biała Podlaska.

Zasady udziału w Konkursie, nagrody w Konkursie

6.    Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca
obywatelstwo polskie oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która w trakcie trwania konkursu dokona zakupów w Centrum Handlowym Rywal na kwotę min. 50 zł. i wyśle na adres e-mail konkurs@inwestorbp.pl swoją historię miłosną. W temacie maila należy wpisać „CH RYWAL WALENTYNKOWA HISTORIA”. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać historię miłosną, imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.

7.    Nagrodami w konkursie są:
•    Weekend dla dwóch osób w SPA Druskienniki na Litwie,
•    Romantyczna kolacja dla dwóch osób w Restauracji Verona,
•    Zawieszka serduszko z łańcuszkiem.

8.    Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę historii, lecz dla każdej z nich musi dokonać osobnych zakupów i pobrać osobny kupon konkursowy.

9.    Uczestnik nie może wymienić Nagrody na inną bądź na ich równowartość pieniężną.

10.    Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

11.    Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości w celu wpływania na wynik Konkursu mogą skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.

12.    Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101poz.926 z p. zm.). Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

13.    Akceptując regulamin uczestnictwa w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez firmę Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR ich danych osobowych do celów marketingowych.


Przebieg Konkursu14.    Zadanie konkursowe polega na wysłaniu na konkurs swojej historii walentynkowej.
15.    Komisja konkursowa ocenia nadesłane historie i wybiera spośród nich 3 najlepsze.
16.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas eventu walentynkowego w dniu 14.02.2013r. w Centrum Handlowym Rywal w Białej Podlaskiej.

 


Odbiór Nagród

17.    Organizatorzy przekażą wygranym nagrody bezpośrednio po ogłoszeniu wyników w dniu 14.02.2013r.

18.    Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie kuponu konkursowego i paragonu na zakupy zrobione w CH Rywal na kwotę min. 50 zł. W przypadku niewypełnienia postanowień konkursu przez zwycięzcę Organizator przekaże nagrodę następnemu w kolejności uczestnikowi.

 


Reklamacje

19.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres:
Biuro Prawno-Finansowe INWESTOR, ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, przed upływem Okresu Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż do 20 lutego 2013 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

20.    Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.

21.    Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące.

22.    Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, bądź mailowo na adres podany przez uczestnika w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

23.    Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@inwestorbp.pl.

 


Postanowienia Końcowe

24.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.rywalbp.pl, w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabyte przez Uczestnika.

25.    Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

26.    Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora lub do Zlecającego, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

27.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

28.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

29.    Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

30.    Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.