Walentynkowa Fotobudka

Centrum Handlowe Rywal przygotowało specjalne atrakcje z okazji Dnia Zakochanych. Walentynowa zabawa rozpocznie się już 14 lutego o godzinie 13.00 i potrwa do wieczora.

• MIŁOSNE STUDIO NAGRAŃ Zadedykuj swojej Walentynce miłosną piosenkę! Twoją dedykację usłyszy sympatia i wszyscy klienci Centrum. Nasi specjaliści od dźwięku będą czekać na Ciebie od godziny 13.00.

• PIERNIKOWE SERCA W dniu 14.02 zrób zakupy za minimum 20 zł odbierz gotowe serduszko z piernika wraz z dedykacją dla ukochanej osoby. Pamiętajcie ilość słodkich upominków jest ograniczona!

• MIŁOSNA FOTOBUDKA Już od południa zakochani będą mogli wykonać pamiątkowe, pełne miłości zdjęcie ze swoją drugą połową.

Zapraszamy !

 

Zapoznaj się z regulaminem akcji promocyjnej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Walentynki w Centrum Handlowym Rywal”

Organizator akcji

1.1. Akcja promocyjna „Walentynki w Centrum Handlowym Rywal” zwana w dalszej części „Akcją” organizowana jest przez agencję reklamową ARTBEAT z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386, zwaną dalej „Organizatorem”. 1.2. Akcja odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego Rywal w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 27 (zwanego dalej „CH Rywal”) na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”

Czas trwania akcji

2.1. Akcja wydawania walentynkowych pierniczków odbywać się będzie w terminie 14 02 2014 w godzinach 13 00 – 18 00 w Walentynkowym Punkcie Odbioru Pierniczków, który znajduje się w pasażu centrum handlowego.

Uczestnicy akcji

3.1. W akcji może uczestniczyć każdy, kto dokona zakupu za min. 20 zł brutto, okaże paragon w Walentynkowym Punkcie Odbioru Pierniczków oraz spełni warunki określone w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. 3.2. W akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 3.3. W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy spółek: Agencji reklamowej Artbeat i CH Rywal, spółek zależnych i powiązanych, podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie akcji, ochrony, serwisu sprzątającego i punktów handlowych znajdujących się na terenie CH Rywal, a także najbliżsi członkowie ich rodzin – rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci. 3.4. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.

Zasady akcji

4.1. Akcja jest urządzana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4.2. Informacja o akcji została udostępniona w siedzibie CH Rywal. 4.3. Aby wziąć udział w akcji uczestnik zobowiązany jest: · Dokonać zakupu w terminie 14 02 2014 w dowolnym punkcie usługowym lub handlowym zlokalizowanym w CH Rywal na kwotę minimum 20,00 zł brutto. · Na terenie pasażu CH Rywal znajdować się będzie Walentynkowy Punkt Odbioru Pierniczków, przy którym klienci będą mogli okazywać paragony o wartości min. 20 zł brutto i odbierać ręcznie zdobiony przez cukiernika pierniczek. 4.4. Do zadań organizatora należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu akcji oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z akcją, w tym dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 4.5. Klientowi przysługuję prawo do odbioru wyłącznie jednego pierniczka. 4.6. Pierniczki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji. 5.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 5.3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 5.4. Spory związane z akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.