Regulamin Centrum Handlowego Rywal

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego Rywal.

1. Centrum Handlowe Rywal jest dostępne dla Klientów w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej: www.rywalbp.pl

2. Na terenie Centrum Handlowego Rywal zabrania się:

 • przebywania osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe;
 • przebywania osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. W sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Centrum Handlowego, nie zastosuje się do żądania, Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego;
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów będących przewodnikami osób niewidomych;
 • używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race) oraz wnoszenia na teren Centrum broni, w szczególności broni palnej, oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych;
 • poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów: pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych miejscach;
 • zażywania jakichkolwiek środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych zarówno uznawanych za tradycyjne, jak i papierosów elektronicznych, a także konsumowania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi;
 • hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, hulajnogach, rowerach, segwayach, smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych za wyjątkiem samochodów dostępnych na terenie Centrum Handlowego;
 • fotografowania. Wykonanie zdjęć jest możliwe po uzyskaniu wcześniejszej zgody Administratora Centrum. Zakaz nie dotyczy zdjęć rodzinnych wykonywanych wyłącznie na użytek prywatny;
 • organizowania zebrań i akwizycji, wystawiania towarów na sprzedaż, gry na instrumentach muzycznych i występów bez pisemnej zgody Administratora Centrum Handlowego;
 • dystrybucji materiałów reklamowych, umieszczania plakatów, przeprowadzania ankiet wśród klientów, filmowania bez pisemnej zgody Administratora Centrum Handlowego;
 • siedzenia na schodach, kwietnikach lub innych miejscach nieprzeznaczonych do tego celu;
 • używania wózków na zakupy do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
 • zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń Centrum Handlowego, także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.

3. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Rywal odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.

4. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Centrum Handlowego Rywal należy niezwłocznie przekazać pracownikom administracji.

5. Zasady korzystania z parkingu znajdującego się na terenie Centrum Handlowego Rywal określone są w odrębnym Regulaminie Parkingu, dostępnym przy wjeździe na parking.

6. Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić teren Centrum Handlowego Rywal na wezwanie Administratora Centrum Handlowego lub jego przedstawicieli (ochrony).

Wszystkich Klientów i pracowników Centrum Handlowego Rywal uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Administratora Centrum Handlowego.

Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Centrum działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Osoby odwiedzające Centrum proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony obiektu lub pracowników administracji.

Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągnięte konsekwencje prawne. Dziękujemy za stosowanie się do powyższego Regulaminu.

Administrator Centrum Handlowego Rywal